Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy na potrzeby rekrutacji

Niniejszy dokument zawiera klauzulę informacyjną dla kandydatów do pracy w Blumenbecker Engineering Polska Sp. z o.o.

INFORMACJA
o przetwarzaniu Pana/Pani danych osobowych

Realizując obowiązki informacyjne, określone w ROZPORZĄDZENIU PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04), dalej „RODO” informuję, iż:
1.    Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Blumenbecker Engineering Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach ul. Ligocka 103, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy KRS numer: 0000159893, posiadającą numer REGON: 273552989, NIP: 6312090482.Może Pani/Pan skontaktować się z Administratorem pisząc na adres korespondencyjny: ul. Ligocka 103, 40-568 Katowice bądź na adres poczty elektro-nicznej: rodoBEP@blumenbecker.pl lub telefonicznie pod numerem: +48 32 278 70 80.
2.    Administrator będzie przetwarzał Pana/Pani dane osobowe w poniższych celach:
a)    w celu realizacji procesu rekrutacji, na podstawie wyrażonej zgody - podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) RODO,
b)    w celu podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, tj. realizacji procesu rekrutacji - podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
c)    w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacji, na podstawie wyrażonej zgody - podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) RODO,
d)    w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami związanymi z procesem rekrutacji, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora - podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,
e)    wewnętrznych celów administracyjnych Administratora, w tym zarządzania personelem, statystyki i raportowania wewnętrznego Administratora - podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

3.    W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych powyżej, Pana/Pani dane osobowe mogą być udostępnione innym odbiorcom danych osobowych. Pana/Pani dane osobowe będą przekazywane:
a)    podmiotom upoważnionym do przetwarzania danych osobowych w imieniu Administratora, to jest pracownikom Administratora i/lub osobom zatrudnionym na innej podstawie niż stosunek pracy u Administratora (świadczącym pracę na podstawie umów cywilnoprawnych oraz na podstawie pro-wadzonej działalności gospodarczej),
b)    podmiotom, które przetwarzają Pana/Pani dane osobowe w imieniu Administratora (podmiotom z których usług Administrator korzysta przy realizowaniu swoich zadań) na podstawie zawartej z Administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające), np. przedsiębiorstwa dostarczające i obsługujące wybrane systemy i rozwiązania informatyczne (podmioty świadczące usługi IT, poczty elektronicznej), usługi archiwizacji dokumentów, usługi świadczenia pomocy prawnej.

4.    Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt 2 celów przetwarzania, tj.:
a)    w zakresie realizacji procesu rekrutacji w związku, z którym Pani/ Pana dane osobowe są przetwarzane, przez okres do czasu zakończenia realizacji procesu rekrutacji nieskutkującego Pani/Pana zatrudnieniem, a po tym czasie dla dochodzenia ewentualnych roszczeń – do upływu okresu przedawnienia określonego przepisami Kodeksu Pracy lub Kodeksu Cywilnego;
b)    w przypadku, gdy podstawą przetwarzania jest wyrażona przez Panią/Pana zgoda na przetwarzanie danych, do czasu wycofania tej zgody;
c)    w zakresie wewnętrznych celów administracyjnych i realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, do czasu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.

5.    Zgodnie z RODO przysługuje Panu/Pani:
a)    prawo do dostępu do swoich danych, na podstawie art. 15 RODO,
prawo do uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są Pana/Pani dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, prawo uzyskania dostępu do tych danych (w tym ich kopii), a w szczególności do następujących informacji: (i) o celach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, (ii) o kategoriach przetwarzanych danych osobowych, (iii) informacji o odbiorcach lub kategoriach od-biorców, którym Administrator ujawnił Pani/Pana dane osobowe lub którym ma zamiar ujawnić te dane, (iv) w miarę możliwości o planowanym okresie przechowywania danych osobowych, a gdy nie jest to możliwe, o kryteriach ustalania tego okresu, (v) o możliwości skorzystania z praw w zakresie ochrony danych osobowych i o sposobie realizacji tych praw, (vi) o prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego, (vii) o profilowaniu, a także o konsekwencjach takiego przetwarzania dla Pani/Pana;
b)    prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO,
prawo żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania Pana/Pani danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz do żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych;
c)    prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO,
prawo do żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących Pana/Pani danych oso-bowych („prawo do bycia zapomnianym”), jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności: (i) dane osobowe nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane, (ii) cofnięto zgodę, na której opiera się przetwarzanie i Administrator nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania, (iii) w razie wniesienia sprzeciwu na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania, o ile nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub w razie wniesienia sprzeciwu na mocy art. 21 ust. 2 RODO wobec przetwarzania, (iv) dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem, (v) dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego.
Nie jest możliwa realizacja prawa do usunięcia danych osobowych, w przypadku gdy Administrator jest zobowiązany na podstawie przepisów prawa do dalszego przetwarzania danych osobowych w zakresie określonym przez odpowiednie przepisy prawa lub w celach niezbędnych do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
d)    prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO,
prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania w przypadku, gdy: (i) kwestionuje Pan/Pani prawidłowość danych osobowych - na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych, (ii) przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych jest niezgodne z prawem, a sprzeciwia się Pan/Pani ich usunięciu, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania (iii) Administrator nie potrzebuje już Pana/Pani danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one Panu/Pani potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń (iv) w razie wniesienia przez Pana/Panią sprzeciwu na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania - do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw Pana/Pani sprzeciwu;
e)    prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 RODO,
prawo do otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego Pana/Pani danych osobowych, które dostarczył/a Pan/Pani Administratorowi, oraz prawo żądania przesłania tych danych osobowych innemu administratorowi danych, o ile jest to technicznie możliwe. Prawo to przysługuje jeśli dane przetwarzane są na podstawie zgody lub w związku z umową;
f)    prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 RODO,
prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO, w tym profilowania. Administratorowi nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Pana/Pani interesów, praw i wolności lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
Prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych nie przysługuje w przypadku, gdy: (i) przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody – w takiej sytuacji można nato-miast wycofać zgodę, (ii) przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy, której jest Pani/Pan stroną, (iii) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia przez Administratora obowiązku prawnego;
g)    prawo do cofnięcia zgody,
prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

6.    Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji, a konsekwencją niepodania niezbędnych danych będzie brak możliwości wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym, a następnie zawarcia i realizacji umowy z Administratorem.

7.    Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich (poza Europejski Obszar Gospodarczy), ani do organizacji międzynarodowych.

8.    W przypadku uznania, że przetwarzanie przez Administratora Pana/Pani danych osobowych  narusza przepisy RODO, przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9.    Pana/Pani dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.


OGŁOSZENIE
Przed wysłaniem przez Państwa dokumentów aplikacyjnych, prosimy o zapoznanie się z klauzulą infor-macyjną dotyczącą przetwarzania Państwa danych osobowych w celach rekrutacyjnych, znajdującą się pod poniższym adresem  https://www.blumenbecker.com/index.php?id=861&L=3

W dokumentach rekrutacyjnych prosimy o zamieszczenie dodatkowej klauzuli o treści:
„Zapoznałem/zapoznałam się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz o prawach przysługujących mi w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora.
Podaję moje dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora, którym jest Blumen-becker Engineering Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach ul. Ligocka 103, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy KRS numer: 0000159893, posiadającą numer REGON: 273552989, NIP: 6312090482,  w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego oraz w kolejnych naborach kandydatów na stanowiska oferowane przez Administratora.”*


* Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na przetwarzanie danych osobowych w kolejnych naborach kandydatów na stanowiska oferowane przez Administratora, prosimy o zamieszczenie klauzuli bez tej treści.